By using this website you agree to the placement of cookies on your computer. (more information)
 
 

1. Všeobecné obchodné podmienkySpoločnosť Development studio, s.r.o., prevádzkovateľ internetovej hry, žiada všetkých užívateľov o povinné prijatie nasledovných obchodných podmienok.


I. Definícia pojmov

 a) Prevádzkovateľ
 Prevádzkovateľom je spoločnosť Development Studio, s.r.o., ktorá je výhradným vlastníkom internetovej hry supershoot.eu.
 b) Užívateľ
 Užívateľom sa stáva každá osoba, ktorá využije registračný formulár pre registráciu do hry a  úspešne sa prihlási aspoň raz do hry samotnej.
 
II. Obsah Služieb
Užívateľ k účasti na hre musí prijať podmienky používania, ktoré sa vzťahujú na oficiálnu časť hry umiestnenej pod doménou supershoot.eu.
Prevádzkovateľ zabezpečuje bezchybný chod internetovej aplikácie. Napriek tomu môžu vzniknúť výpadky počas chodu aplikácie. Užívateľ nemá nárok žiadať o nápravu stavu, ktorý mohol vzniknúť výpadkom.


III. Účasť na hre

 a) Hranie, komunikácia
 Hra začína registráciou užívateľa. Užívateľ je povinný si prečítať podmienky používania a po ich prijatí ich aj používať.
 V hernom profile sa užívateľ zaväzuje používať svoj uvedený registračný e-mail. Prevádzkovateľ bude
 na komunikáciu využívať výhradne tento e-mail. Výnimku môže tvoriť samotná žiadosť užívateľa na oficiálnych
 e-mail, icq a skype kanáloch.
 b) Ukončenie hry užívateľom
 Užívateľ má právo ukončiť svoju hru prostredníctvom akcie "opustiť tím". V prípade, že si nepreberie svoj nový tím, jeho konto
 zaniká do 7 dní. Jeden užívateľ môže vlastniť len jeden účet. Výnimkou sú užívatelia, ktorí vlastnia duálny mód.
 c) Ukončenie hry prevádzkovateľom
 Prevádzkovateľ má právo pri nedodržiavaní všeobecných obchodných podmienok užívateľovi hru dočasne alebo trvalo ukončiť.
 Počas zastavenia platnosti služby má užívateľ nárok prejaviť nesúhlas výhradne oficiálnymi internetovými kanálmi
 určenými na support zo strany prevádzkovateľa.
 d) Vrátenie peňazí
 Nárok na vrátenie peňazí neexistuje ani pri dobrovoľnom ukončení hry užívateľom ani pri ukončení hry zo strany prevádzkovateľa.
 Výnimku tvorí prípad, keď prevádzkovateľ trvalo ukončí hru užívateľovi napriek tomu, že dodržiaval pravidlá a podmienky používania. Vtedy existuje nárok na vrátenie nespotrebovaného kreditu.
 e) Doplnkové služby
 Užívateľ má právo používať tieto služby v zmysle cenníka uvedeného prevádzkovateľom. Doplnkové služby je možné získať doplnením herného kreditu platbou
 poštovou poukážkou alebo bankovým prevodom.
 Doba doplnenia kreditu je závislá od spôsobu uskutočnenia platby. Prevádzkovateľ nezodpovedá za zdržania platby tretími stranami, je však povinný
 zabezpečiť doplnenie kreditu do 48 hodín po obdržaní platby.
 Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo neakceptovať platby menšie ako 5 EUR. Platby môže prevádzkovateľ vrátiť, resp. ako kredit pridať na účet užívateľovi znížené o poplatky,
 ktoré si za prevody účtujú tretie strany zabezpečujúce prevody.
 Doplnkové služby priamo súvisia s užívateľom  v rámci užívateľského účtu. Výnimkou je klubový dres a služby spojené s virtuálnymi hráčmi v klube.
 4 EUR je ekvivavalentom 150 herných bodov - kreditov.
 f) Komunikačné kanály
 Prevádzkovateľ nezodpovedá za obsah komunikačných kanálov medzi používateľmi samotnými. Má však právo zasiahnuť v prípade porušenia pravidiel.


IV. Podmienky používania
 Užívateľ sa zaväzuje dodržiavať nasledovné základné podmienky používania:
- zakľadateľ turnaja nesmie žiadať za účasť v turnaji od ostatných manažérov financie, kredity ani iné výhody;
- každý užívateľ može vlastniť len jeden tím, z jedného počítača je možné manažovať len jeden tím;
- je zakázané používať hanlive výrazy v názvoch tímov, prihlasovacích menách a podobne, názov tímu musí obsahovať mesto, v ktorom sa liga hrá. Názov klubu nesmie klub zosmiešňovať;
- nie je povolené meniť mužstvo častejšie ako raz mesačne;
- užívateľ nesmie predávať-nakupovať hráčov z tímu za iné ceny ako trhové po dohode s inými manažérmi;
- užívateľ nesmie poskytovať svoje prihlasovacie údaje iným osobám;
- nie je dovolené púšťať manažérom zápasy v prospech iných užívateľov;
- manažér ako vlastník klubu sa zaväzuje tvoriť zisk, ktorý investuje v prospech tímu;
- nie je povolené oslovovať druhých manažérov, znepríjemňovať im pôsobenie alebo akokoľvek ich osočovať;
- je zakázané využívať rôznorodosť OFM za účelom kazenia hry;
- nie je dovolené používať akékoľvek vulgarizmy v komunikačných kanáloch;
- užívateľovi, ktorý sa prestane starať o klub, bude klub odobraný;
- akékoľvek podozrenie zo zneužitia tímu iným manažérom, užívateľ nahlási na support@supershoot.eu;
- akékoľvek otázky ohľadom OFM zasiela len na support@supershoot.eu;
- výherné darčekové predmety obdržia len manažéri s kompletne vyplneným profilom;
- zakázané sú akékoľvek prejavy podporujúce rasizmus, agresivitu a sexualne narážky.

Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo v prípade porušenia podmienok účet pozastaviť, za aktiváciu účtu môže požadovať sumu 100 kreditov.


V. Ochrana dát
 Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo odkladať IP adresy užívateľa s časmi jeho prístupu pre kontrolu dodržiavania podmienok používania.


VI. Užívateľské účty
 Všetky účty a dosiahnuté výsledky v hre sú virtuálne a patria výhradne prevádzkovateľovi. Užívateľ nemá nárok s nimi žiadnym spôsobom obchodovať,
 snažiť sa ovplyvňovať iné účty výmennými ponukami alebo priamo speňažením.


VII. Záruka a škody

 Prevádzkovateľ neprijíma právny nárok za škody spôsobené hraním hry. Výnimku tvoria ujmy spôsobené hrubou nedbanlivosťou prevádzkovateľa.
 V súvislosti so zdravím prevádzkovateľ upozorňuje, že hranie hier so sebou nesie zdravotné riziká, ktoré odporúča konzultovať priamo s odborným lekárom.


VIII. Zmeny podmienok
  Prevádzkovateľ má pravo meniť tieto podmienky používania v priebehu hry samotnej. Pri zmene musia byť dostupné minimálne 14 dní pred vstúpením do platnosti.


IX. Ochrana osobných údajov

 Pri realizovaní platby využíva prevádzkovateľ služby tretích strán. Všetky získané údaje podliehajú dôvernému zaobchádzaniu a nie sú predávané iným stranám.


X. Odmietnuie všeobecných podmienok
 Účasť v hre je podmienená prijatím podmienok používania. V prípade zmeny podmienok používania má právo užívateľ vyjadriť nesúhlas s podmienkami používania,
 pred ich vstúpením do platnosti. Vyjadrením nesúhlasu bude hra užívateľovi ukončená.
 
 

Všetky prípadné v budúcnosti vzniknuté spory medzi hráčom a prevádzkovateľom hry budú riešené mimosúdnou cestou, ak by napriek tomu nedošlo k dohode, platí, že v prípade súdneho sporu je príslušným súdom na rozhodnutie miestne príslušný súd v sídle prevádzkovateľa hry.